Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro realizaci improvizačních kurzů uváděných na webových stránkách www.improvizacnikurzy.cz.

Na webu www.improvizacnikurzy.cz je možné přihlásit se do různých typů kurzů improvizace, které realizují různé subjekty (společnost Yes and, s. r. o., spolek Bafni, z. s., a JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., jako OSVČ). Tyto obchodní podmínky pro realizaci kurzů platí pro akce pořádané všemi subjekty.

1)   Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah vznikající mezi společností Yes and, s. r. o., Bafni, z. s., nebo JUDr. Simonou Trávníčkovou, Ph.D., a to dle vybraného typu akce na straně jedné jako poskytovateli služeb (dále jako „poskytovatel“), a osobou, která se kurzů účastní, na straně druhé (dále jen „účastník“).
 2.  Pravidelné kurzy improvizace (série lekcí, které probíhá v semestru opakovaně za sebou) pořádá společnost Yes and, s. r. o.
 3. Víkendové a pobytové kurzů improvizace pořádá Bafni, z. s.
 4. On-line kurzy improvizace pořádá JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
 5. U konkrétní akce je na webu vždy uvedeno, který pořadatel ji pořádá.

2)   Vymezení pojmů

 1. Kurzem se rozumí jakákoli vzdělávací akce, na kterou je možné se přihlásit na webových stránkách www.improvizacnikurzy.cz.
 2. Pravidelným kurzem se rozumí soubor pravidelně se opakujících lekcí po sobě s frekvencí nejčastěji 1 týden. Pravidelný kurz může být zakončen závěrečným představením.
 3. Víkendovým a pobytovým kurzem se rozumí vícedenní akce, při kterých výuka probíhá v čase tomu vymezeném v průběhu dne či několika dní.
 4. Jednodenním kurzem je akce, který probíhá v rozmezí jednoho dne.
 5. On-line kurzem se rozumí kurz, který se odehrává na některé z on-line vzdělávacích platforem jednorázově nebo v opakujícím se sledu.
 6. Kurzovným se rozumí cena kurzu. Ta je buď fixní nebo různí v čase, tj. odvíjí se od okamžiku, kdy peníze dojdou na účet poskytovatele.
 7. Hodinou se rozumí časový interval, ve kterém kurzy probíhají.

3)   Objednání improvizačního kurzu

 1. Přihlášky na kurzy jsou přijímány přes vyplnění přihlášky na webových stránkách www.improvizacnikurzy.cz.
 2. Po přijetí přihlášky přijde účastníkovi potvrzující e-mail s informacemi k zaplacení ceny kurzu.
 3. Účastníkovi vzniká nárok na účast na kurzu až po zaplacení kurzovného. Do té doby je jeho místo pouze rezervováno.
 4. Místo na vybraném kurzu je přihlášenému účastníkovi rezervováno po dobu 5 dní od přijetí přihlášky. Pokud do té doby nebude zaplaceno kurzovné, je rezervované místo uvolněno dalšímu zájemci, jakmile se ten přihlásí a zaplatí.
 5. Pokud účastník neobdrží potvrzující e-mail s informacemi k zaplacení ceny kurzu do 24 hodin od vyplnění přihlášky, pak je povinen kontaktovat manažera kurzů, Simonu Trávníčkovou, na e-mailu simona.travnickova@gmail.com, pro opakované zaslání informací o kurzu. Pokud tak neučiní a z toho důvodu ve stanovené lhůtě 5 dní nezaplatí kurz a v mezidobí se kurz naplní, nemá takový účastník právo na účast na kurzu s argumentem, že vyplnil přihlášku dřív a nedostal informace k zaplacení. Poskytovatelem mu bude nabídnut jiný termín.
 6. Pokud je kurz plně obsazen, je přihlášený účastník zařazen mezi náhradníky, pokud o to má zájem. V případě, že se některý z účastníků odhlásí, je mu nabídnuto místo na vybraném kurzu.
 7. V případě, že se účastník přihlásí a kurz je již naplněn, bude s účastníkem komunikovat organizátor kurzu a dohodne s ním další postup (pozice náhradníka, nový termín, vracení peněz atd.).

4)   Úhrada kurzu

 1. Všechny kurzy se hradí bez výjimky převodem na účet konkrétního poskytovatele kurzu. Platby v hotovosti nejsou přijímány. Informace k zaplacení (č. účtu a variabilní symbol) jsou obsaženy v e-mailu, který je odeslán účastníkovi automaticky po přihlášení se na kurz.
 2. Pokud má účastník zájem o vystavení faktury za kurz, je třeba tuto informaci uvést do přihlášky včetně úplných fakturačních údajů nebo zareagovat na potvrzovací informační e-mail informací o potřebě vystavení faktury.
 3. V rámci bankovního převodu je třeba uvádět pro správnou identifikaci platby účastníka variabilní symbol a jméno a příjmení účastníka do poznámky.
 4. Cena kurzu je vždy uvedena na webových stránkách u konkrétního kurzu.

5)   Storno podmínky

a) Zrušení kurzu ze strany poskytovatele

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kurz kdykoli do jeho pořádání zrušit z důvodů na straně poskytovatele (nenaplnění minimální kapacity kurzu, onemocnění lektora, komplikace ze strany třetích stran – pronajímatelů objektů atd.) a nabídnout nový termín.
 2. V takovém případě má účastník na výběr mezi vrácením zaplaceného účastnického poplatku v plné výši nebo převodem peněz na poukázku.

b) Změna z důvodu vyšší moci ze strany poskytovatele

 1. Pokud se kurz ruší z důvodu vyšší moci, tj. poskytovateli kurzu je zabráněno v realizaci kurzu z důvodu vyšší moci (záplavy, revoluce atd. a např. epidemie a s ní související opatření vlády, která zabraňují realizaci kurzu v obvyklých podmínkách, tj. osobní setkávání bez nutnosti udržovat rozestupy a nošení roušek), pak poskytovatel nabídne náhradní řešení. Tím je náhradní termín kurzu, pokud je možné jej realizovat s ohledem na situaci, změna formátu kurzu (např. z pravidelného kurzu na víkendový workshop), změna formy kurzu (z prezenční výuky na on-line) nebo převod peněz na poukázku. Vrácení zaplacené ceny kurzu v tomto případě, tj. změna formy, formátu či termínu kurzu z důvodu vyšší moci, není možné. Vybraná náhradní řešení se zpravidla nabízí celé přihlášené skupině a rozhoduje se o něm s ohledem na většinové preference přihášných účastníků.
 2. Poukázku je možné využít ve lhůtě 2 roky od původně stanoveného termínu konání akce na jakýkoli kurz uvedený na webových stránkách www.improvizacnikurzy.cz. Výběr je na účastníkovi po dohodě s poskytovateli.
 3. V případě, že není možné poukázku využít do jednoho roku po přihlášení na kurz z důvodu nerealizace stejného typu a formátu kurzu, na který se účastník hlásil, má účastník právo na vrácení celé zaplacené částky.

c) Nezařazení či vyloučení účastníka z kurzu 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo přihlášeného účastníka, který zaslal platbu, do kurzu nezařadit, pokud účastník neodpovídá svými dovednostmi a zkušenostmi úrovni kurzu, do kterého se přihlásil. V takovém případě má účastník právo na vrácení zaplacené ceny kurzu v plné výši.
 2. Vyloučit účastníka v průběhu kurzu je možné v případě, že jeho chování ohrožuje ostatní účastníky, bezpečnou atmosféru pro konání kurzu a prožívání na kurzu. V těchto případech účastník nemá právo na vrácení zaplaceného účastnického poplatku.

d) Ze strany účastníka

 1. Pokud se účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě 30 dní před začátkem akce, má právo na vrácení zaplacené ceny kurzu po odečtení 300 Kč ze zaplacené ceny kurzu (manipulační poplatek). Pokud se v této lhůtě odhlásí z daného termínu a přehlásí se na jiný termín, manipulační poplatek účtován není. Pokud za sebe sám nalezne náhradního účastníka na přihlášený termín, který má odpovídající schopnosti a dovednosti k účasti na kurzu, manipulační poplatek účtován není.
 2. Pokud se účastník odhlásí do 15 dní před začátkem kurzu, pak je uplatněn storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
 3. Pokud se účastník ve lhůtě do 7 před kurzem, pak je uplatněn storno poplatek ve výši 100 %.
 4. Storno poplatek ve výši 50 % nebo 100 % nebude uplatněn v případě, že za sebe odhlášený účastník nalezne sám náhradního účastníka na přihlášený termín, který má odpovídající schopnosti a dovednosti k účasti na kurzu.
 5. Zaplacené kurzovné snížené o storno poplatek anebo manipulační poplatek bude účastníkovi vráceno do 30 kalendářních dnů na číslo účtu, ze kterého přišla platba, případně které účastník za tímto účelem pořadateli poskytne.
 6. V případě, že se účastník odhlašuje z kurzu z důvodů podle čl. 5 odst. b), má právo pouze na převod zaplaceného kurzovného na voucher, nikoli na vrácení zaplaceného kurzovného. 
 7. V případě, že se účastník odhlašuje z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karantnénu, má právo na převod zaplaceného kurzovného na voucher, nikoli na vrácení zaplaceného kurzovného. 

6)   Nahrazování jednotlivých lekcí kurzu

 1. Po zaplacení kurzovného vzniká právo účastníkovi účastnit se všech hodin vypsaných pro konkrétní kurz.
 2. V případě, že se účastník nemůže některé hodiny účastnit, nevzniká účastníkovi právo na náhradu takové hodiny účastí na jiných lekcích. (Nahrazování lekcí není možné proto, že každá skupina jde vlastním tempem, má vlastní dynamiku. Ve skupině konkrétních účastníků, kteří spolu začnou chodit na lekce, se časem tvoří bezpečné prostředí, které umožňuje společné tvoření. A toto bezpečné prostředí by bylo narušováno přítomností nového člena kurzu.)
 3. Při absenci na hodině nevzniká nárok na vrácení kurzovného. Případy vážnějších dlouhodobých onemocnění budou řešeny individuálně.

7)   Realizace kurzů

 1. Před zahájením kurzu dostanete informační e-mail se všemi informacemi nezbytnými k účasti na kurzu.
 2. Místo a čas konání kurzu je vždy uvedeno na webových stránkách u prezentace daného kurzu, je obsaženo i v informačním e-mailu.
 3. Účastník se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Je povinen dodržovat bezpečností pokyny stanovené lektorem kurzu a chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, lektora ani ostatních účastníků kurzu.
 4. Účastník je povinen dbát pokynů lektorů kurzu a dodržovat stanovený časový harmonogram.
 5. V případě porušení pokynů lektora, které směřují k zajištění bezpečnosti účastníků na kurzu, a v případě, že chování účastníka bude narušovat průběh kurzu, bezpečí a zdraví účastníků, má lektor právo vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného. V těchto případech se vyloučení účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany poskytovatele.
 6. Účastníci kurzů jsou povinni dát pozor na své osobní věci během kurzů, za odložené věci poskytovatel neručí.
 7. Účastníci kurzu nejsou poskytovatelem pojištěni na úraz nebo vzniklou škodu sobě či třetí osobě.
 8. Případný úraz, jiná újma na zdraví nebo škoda na majetku vzniklé v souvislosti s jejich jednáním v rámci kurzu budou předmětem osobní odpovědnosti účastníků kurzu. Poskytovatel za toto nepřebírá jakoukoli odpovědnost.

8)   Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním závazné přihlášky vyjadřuje účastník s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.
 2. Informace o kurzu publikované v nabídce kurzů na webu www.improvizacnikurzy.cz jsou pro obě strany závazné.

V Brně dne 3. 4. 2020

Yes and, s. r. o., Bafni, z. s., oba zastoupeni Simonou Trávníčkovou

a JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.